Home » หญิงงามกำมะลอ by เซียงหมี
หญิงงามกำมะลอ เซียงหมี

หญิงงามกำมะลอ

เซียงหมี

Published
ISBN :
232 pages
Enter the sum

 About the Book 

หลังจากพบเบาะแสวาสถานทีซึงบิดาทีหายสาบสูญปรากฏตัวเปนทีสุดทายคือหอคณิกาอันดับหนึงของเมือง ฉินชิงจือกไมรอชา รีบปลอมแปลงตนเองเปนเดกรับใชเขาไปสืบหาขาวคราวทันที แมจะรูทังรูวาหญิงสาวเชนนางไมสมควรเหยียบยางไปยังทีแหงนันสักนิดแลวเรืองทีนางคนพบกทำใหMoreหลังจากพบเบาะแสว่าสถานที่ซึ่งบิดาที่หายสาบสูญปรากฏตัวเป็นที่สุดท้ายคือหอคณิกาอันดับหนึ่งของเมือง ฉินชิงจือก็ไม่รอช้า รีบปลอมแปลงตนเองเป็นเด็กรับใช้เข้าไปสืบหาข่าวคราวทันที แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าหญิงสาวเช่นนางไม่สมควรเหยียบย่างไปยังที่แห่งนั้นสักนิดแล้วเรื่องที่นางค้นพบก็ทำให้นางประหลาดใจโดยแท้ ทว่าเรื่องนั้นหาใช่เรื่องเกี่ยวกับบิดาของนางไม่สวรรค์...เหตุไฉนนางจึงถูกตาต้องใจโฉมสะคราญที่เป็นสตรีเฉกเช่นเดียวกับนาง เป็นเพราะอาคมใดใช่หรือไม่ที่บงการจิตใจ จนสุดท้ายนางถึงกับเอาหัวใจตนเองประเคนให้คนปากคอเราะรายผู้นั้นไปด้วย!